top of page
ems-1.png

Narzędzie Wspomagania Decyzji (DST)

Care Fees & Continuing Healthcare (CIC): Welcome

Ta ocena jest bardziej dokładna niż lista kontrolna ciągłej opieki zdrowotnej. Ponownie, ta ocena jest w dużej mierze medycznym przeglądem potrzeb i obejmie dostępne dowody medyczne. Mogą to być notatki dotyczące ustawień opieki, notatki ze szpitala i lekarza rodzinnego, raporty od profesjonalistów zajmujących się opieką, takich jak psychiatra lub logopeda itp. Możesz znaleźć kopię narzędzia wspomagania decyzji tutaj.

Jak odbywa się ocena czasu letniego?

Powstanie „zespół multidyscyplinarny” (MDT) złożony z pracownika socjalnego (z władz lokalnych) i pielęgniarki asesorującej (z lokalnej grupy ds. zlecania pomocy klinicznej). Zespół multidyscyplinarny może również składać się z 2 pielęgniarek z różnych części rejestru (np. pielęgniarka zdrowia psychicznego (RMN) i pielęgniarka ogólna (RGN).  Będą oni kierować DST i podejmą między sobą ogólną decyzję dotyczącą finansowania.

Zawsze powinieneś mieć możliwość samodzielnego uczestniczenia w DST, a dobrą praktyką dla MDT jest widzenie pacjenta przed rozpoczęciem DST.

Krewny lub przedstawiciel powinien być obecny, aby reprezentować Wnioskodawcę podczas oceny, jeśli Wnioskodawca nie jest w stanie sam wziąć udziału w ocenie, co jest niezwykle powszechne. Jeśli masz placówkę opiekuńczą, która opiekuje się Wnioskodawcą, niezależnie od tego, czy jest to mieszkanie wspierane, czy agencja opieki w domu, opiekun/kierownik, który dobrze zna Wnioskodawcę, również powinien być obecny.  

Ten czas letni przyjrzy się 12 domenom (11 z Listy kontrolnej bardziej szczegółowo i „12 – Inne”. Ta domena jest przeznaczona dla wszelkich potrzeb zdrowotnych, które nie pasują do pozostałych 11 domen). Panel powinien przejrzeć wszystkie dostępne dowody medyczne. Panel powinien mieć dostęp do dokumentacji Wnioskodawcy, ale uważamy, że dobrym pomysłem jest przyniesienie kopii wszelkich posiadanych dowodów medycznych, które Twoim zdaniem będą przydatne. Przed jakimkolwiek DST poszukamy kopii wszystkich dowodów i dokładnie je przeanalizujemy, aby upewnić się, że punktacja domeny jest odpowiednio rejestrowana.

 

MDT przyjrzy się każdej dziedzinie bardziej szczegółowo, aby zobaczyć, jak potrzeby zdrowotne wnioskodawcy wpływają na ich codzienne życie i jakie z tego wynikają potrzeby w zakresie opieki. Przyjrzy się poziomowi opieki, jaką obecnie otrzymujesz, oraz poziomowi opieki, jakiego mogą wymagać ich potrzeby zdrowotne.

 

MDT sprawdza, czy wnioskodawca ma podstawową potrzebę zdrowotną. Podstawowa potrzeba zdrowotna NIE jest stanem chorobowym, ale może wynikać ze zdiagnozowanego stanu.  Mówiąc prościej, posiadanie Podstawowej Potrzeby Zdrowotnej oznacza, że udokumentowane potrzeby wykraczają poza zakres „usług uniwersalnych” i ponad to, za co zapłacą. Zwykle oznacza to, że opieka nad Wnioskodawcą powinna być świadczona przez przeszkoloną pielęgniarkę lub przynajmniej wymagać nadzoru pielęgniarskiego.  

Po omówieniu wszystkich domen, MDT spotka się samodzielnie (zwykle będzie to kontynuacja spotkania DST bezpośrednio po dyskusjach) i zdecyduje, czy kwalifikujesz się do finansowania. 

National Framework for Continuing Health Care and NHS Funded Nursing Care (zawierający wszystkie zasady regulujące proces oceny), strona 46, paragraf 162 stanowi:

„Oczekuje się, że CCG zwykle odpowiedzą na zalecenia MDT w ciągu 48 godzin (dwa dni robocze) oraz że ogólny proces oceny i podejmowania decyzji o kwalifikowalności nie powinien w większości przypadków przekraczać 28 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez CCG pozytywnej Lista kontrolna (lub, w przypadku gdy lista kontrolna nie jest używana, inne zawiadomienie o potencjalnej kwalifikowalności) do podejmowania decyzji o kwalifikowalności”.

Jak długo trwa ten proces?

Trasy finansowania po DST:  

Pełne finansowanie – Jeśli okaże się, że masz podstawową potrzebę zdrowotną, NHS sfinansuje całą Twoją opiekę – nie ma przepisu naliczania opłat „uzupełniających” w przypadku przyznania finansowania.  

Finansowana opieka pielęgniarska – jeśli okaże się, że nie masz podstawowej potrzeby zdrowotnej, ale okaże się, że masz potrzeby wymagające nadzoru pielęgniarskiego, NHS przekaże niewielką sumę (obecnie 187,00 GBP tygodniowo) na ten aspekt Twojej opieki.

Nie kwalifikuje się – jeśli okaże się, że nie masz podstawowych potrzeb zdrowotnych lub potrzeb wymagających nadzoru pielęgniarskiego, NHS nie sfinansuje Twojej opieki, a jej sfinansowanie będzie należało do Ciebie. Twoje władze lokalne pomogą Ci sfinansować opiekę, jeśli masz mniej niż 23 250,00 GBP w gotówce i majątku.

Masz prawo odwołać się od decyzji CCG

Jeśli nie akceptujesz decyzji, zadzwoń do nas na niezobowiązującą dyskusję, czy warto się odwołać od decyzji - 01536 516 251.

Możliwe wyniki decyzji:
 

bottom of page